Tel: 0330 221 9488
Ebost: sales@reciproc8.co.uk

Archebwch ar-lein neu ffoniwch ni
Darparu Diwrnod Nesaf

basket

Sach Siopa

Dim eitemau

Find Your Phone >

Ailgylchu

Ni allai fod yn haws ailgylchu’ch ffonau symudol, eich PDAs a’ch llechi cyfrifiadurol, ac mae o fudd i chi a hefyd i’r amgylchedd. Mae ein rhaglen yn caniatáu i sefydliadau gynhyrchu refeniw ac, ar yr un pryd, sefydlu polisi cwmni-eang ar gyfer yr eitemau hyn.

Mae ein hadran adfer asedau’n darparu gwasanaeth syml a thryloyw i helpu ein cleientiaid i gael y gwerth mwyaf posibl am eu caledwedd telathrebu pan maen nhw’n cael gwared ag ef. Mae ein cleientiaid yn gweithredu yn y sectorau cyhoeddus a phreifat fel ei gilydd, yn ymwneud ag amrywiaeth eang o sectorau busnes, ac mae eu maint yn amrywio o fentrau bach a chanolig i sefydliadau rhyngwladol.

Rydym wedi cofrestru ag Asiantaeth yr Amgylchedd dan y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol ac rydym yn Gludydd/Brocer Gwastraff ardystiedig, Rhif Cofrestru EAN/965639/CB.

Pam dewis Reciproc8 Telecommunications Limited?

  • Mae’n cynnig gwasanaeth ailgylchu profedig
  • Mae wedi’i deilwra i ddiwallu anghenion ailgylchu’r busnes
  • Mae’n adlewyrchu blaenoriaethau busnes allweddol y broses, trwy adfer yn hytrach na dim ond gwaredu
  • Mae tîm ailgylchu profiadol yn cyflenwi’r gwasanaeth
  • Gall ein cleientiaid fod yn hyderus eu bod nhw’n cael y gwerth mwyaf posibl am eu dyfeisiau diangen trwy ein cynllun ailgylchu a thrwy werthu’r dyfeisiau
  • Mae ein cynllun ailgylchu’n golygu mai bach iawn yw’r gwaith gweinyddol y mae’n rhaid i’n cleientiaid ei wneud, ac mae hefyd yn diogelu cyfrinachedd data ein cleientiaid

Sut mae’n gweithio?

O’r cychwyn cyntaf, rydym yn rhoi amcangyfrif o werth y dyfeisiau rydych chi eisiau eu hailgylchu. Rydym yn darparu prisiau ar gyfer dyfeisiau o bob oedran sy’n gweithio a rhai sydd ddim yn gweithio. Mae ein hamcangyfrifon yn cael eu meincnodi’r barhaus yn erbyn prisiau cyfredol y farchnad, gan gynnwys y rheiny ar-lein, i wneud yn siŵr eich bod chi’n cael prisiau gwych.

Gallwn ni gyflenwi’r bocsys i’w storio a’u cludo. Byddwch chi’n rhoi’ch dyfeisiau yn y bocsys, yn rhoi gwybod i ni eich bod chi’n barod a byddwn ni’n trefnu iddyn nhw gael eu casglu. Unwaith y byddwn ni’n derbyn y dyfeisiau, bydd ein technegwyr medrus yn eu rhoi ar brawf fesul un. Cynhyrchir adroddiad llawn ar y prawf, gan gynnwys IMEIs unigol, canlyniadau’r prawf i weld pa mor dda y mae’r ddyfais yn gweithio, adroddiad ar ei safon esthetig a chadarnhad o’i gwerth.

Er mwyn helpu i sicrhau bod gwerth y dyfeisiau’n dibrisio cyn lleied â phosibl rydym yn ymdrechu i gytuno ar werth y setiau llaw yn syth ar ôl eu derbyn.

Cyfrinachedd a Glanhau Data

O fewn ein proses ailgylchu, rydym yn sicrhau cyfrinachedd data ein cleientiaid trwy weithdrefnau glanhau data sy’n rhan annatod o’r broses. Defnyddir proses drwyadl â phob dyfais i lanhau’r holl ddata yn llwyr er mwyn sicrhau ein bod yn diogelu preifatrwydd a chyfrinachedd y defnyddiwr blaenorol. Cyn rhyddhau’r dyfeisiau i gael eu hailddefnyddio, maen nhw’n destun archwiliad terfynol i gadarnhau bod y data wedi’u tynnu; cyhoeddir tystysgrif Glanhau Data i ddilysu hyn ar gyfer pob swp o ddyfeisiau.

Hoffem glywed oddi wrthych chi os oes gennych chi ddyfeisiau i’w hailgylchu. Cysylltwch â ni er mwyn i ni allu rhoi amcangyfrif ichi o’u gwerth.

Adolygiadau Cwsmeriaid