Find Your Phone >

Polisi Dychwelyd Nwyddau

Os byddwch yn anhapus neu (yn annhebygol) os byddwch yn dod o hyd i ddiffyg â’ch dyfais, rydym yn hapus ichi ddychwelyd y nwyddau i ni, cyn belled â bod hynny o fewn cyfnod y gwarantiad y prynwyd hi ynddo. Yn yr achos hwn, cyfrifoldeb y cwsmer yw dychwelyd y nwyddau’n ddiogel, a hynny ar gost y prynwr.

Unwaith y byddwn wedi derbyn yr eitem, bydd ein technegwyr yn archwilio’r ddyfais i asesu ei chyflwr a gweld sut mae’n gweithio, o fewn 48 awr o’i derbyn.

Unwaith y bydd y ddyfais wedi’i rhoi ar brawf bydd Reciproc8 Telecommunications Limited yn cynnig ei hatgyweirio, yn cynnig dyfais arall yn ei lle neu’n cynnig nodyn credyd gwerth yr eitem sy’n cael ei dychwelyd (heb gostau cludo), neu gallwn gynnig ad-daliad. Ni ellir cynnig yr un o’r uchod hyd nes bod y nwyddau wedi’u dychwelyd yn llawn, gan gynnwys yr holl ategolion a anfonwyd gyda nhw (lle bo’n berthnasol).

Bydd Reciproc8 Telecommunications Limited yn gwneud pob ymdrech i gyflawni’r atgyweiriad, darparu dyfais arall, darparu nodyn credyd neu ad-dalu o fewn 24 awr i’r technegwyr yn dilysu’r nwyddau. Fodd bynnag, ni chynigir iawndal ar unrhyw ffurf os ystyrir bod y ddyfais wedi’i difrodi’n fwriadol, ei cham-drin, ei haddasu neu ei hatgyweirio.

Pan brynir dyfeisiau newydd, fe werthir nhw fel eu bod yn buddio o, neu’n amodol ar, y telerau y manylir arnynt mewn unrhyw warantiad neu warant a roddir gan wneuthurwr y nwyddau.

Gweithdrefn Dychwelyd Nwyddau

Os ydych yn dymuno dychwelyd eich eitem i ni gofynnwn ichi gysylltu â ni cyn ei hanfon. Yna byddwn yn rhoi Rhif Awdurdodi Dychwelyd Nwyddau (RAN) unigryw ichi. Unwaith y byddwch wedi derbyn eich RAN, yna dychwelwch y nwyddau i’r cyfeiriad a ganlyn:

Reciproc8 Telecommunications Limited – Returns Department 
3 CRANHAM COURT

CREWE BUSINESS PARK

CREWE 

CW1 6HA
UK
 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn dychwelyd yr eitem mewn deunydd pecynnu addas i atal unrhyw ddifrod. Yn y parsel, cofiwch gynnwys y wybodaeth a ganlyn:

  • Enw’r Cwmni / yr Enw y Prynwyd y Nwyddau Oddi Tano
  • Y Rhif Awdurdodi Dychwelyd Nwyddau
  • Cyfeiriad Anfon / Rhif Cyswllt
  • Rheswm am ei Dychwelyd

 

 

Adolygiadau Cwsmeriaid